DQS DQS

HIT Summer Training Contest2

辛苦打了一周的rating一天掉没了,非常伤心

智商不够,不会做构造题…………


A : hdu - 5723

给一张图,求最小生成树,以及在最小生成树上任选两点的距离长度期望值。

每条边被计算的次数是左右两边点数之积。

死于少个强转longlong…………

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<bitset>
#include<set>
#include<map>
#include<queue>
#include<stack>
using namespace std;

typedef long long LL;
const int SZ = 1000010;
const int INF = 1000000010;

LL read()
{
  LL n = 0;
  char a = getchar();
  bool flag = 0;
  while(a > '9' || a < '0') { if(a == '-') flag = 1; a = getchar(); }
  while(a <= '9' && a >= '0') {n = n * 10 + a - '0'; a = getchar(); }
  if(flag) n = -n;
  return n;
}

int n,m,head[SZ],nxt[SZ],tot = 1,sz[SZ];

struct edge2
{
  int t;
  double d;
}l[SZ];

void build(int f,int t,double d)
{
  l[++ tot] = (edge2){t,d};
  nxt[tot] = head[f];
  head[f] = tot;
}

int f[SZ];

void dfs(int u,int fa)
{
  sz[u] = 1;
  f[u] = fa;
  for(int i = head[u];i;i = nxt[i])
  {
    int v = l[i].t;
    if(v == fa) continue;
    dfs(v,u);
    sz[u] += sz[v];
  }
}

struct edge
{
  int f,t;
  double d;
}ll[SZ];

bool cmp(edge a,edge b)
{
  return a.d < b.d;
}

int fa[SZ];

int find(int x) { return x == fa[x] ? x : fa[x] = find(fa[x]); }

bool use[SZ];

int main()
{
  int T = read();
  while(T --)
  {
    memset(head,0,sizeof(head)); tot = 1;
    memset(use,0,sizeof(use));
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i = 1;i <= n;i ++) fa[i] = i;
    for(int i = 1;i <= m;i ++)
      scanf("%d%d%lf",&ll[i].f,&ll[i].t,&ll[i].d);
    if(n == 1) { printf("0 0\n"); continue; }
    sort(ll + 1,ll + 1 + m,cmp);
    double ans1 = 0;
    for(int i = 1;i <= m;i ++)
    {
      int a = ll[i].f,b = ll[i].t;
      int x = find(a),y = find(b);
      if(x != y)
      {
        fa[x] = y;
        ans1 += ll[i].d;
        build(a,b,ll[i].d); build(b,a,ll[i].d);
        use[i] = 1;
      }
    }
    dfs(1,0);
    double ans2 = 0,sum = 0;
    for(int i = 1;i <= m;i ++)
    {
      if(use[i])
      {
        int a = ll[i].f,b = ll[i].t;
        if(f[b] == a) swap(a,b);
        sum += (double)sz[a] * (n - sz[a]) * ll[i].d * 2.0 / ((double)n * (n - 1));
      }
    }
    printf("%.0f %.2f\n",ans1,sum);
  }
  return 0;
}
/*

*/


B : codeforces - 567E


C : hdu - 1285

拓扑排序,要求点的编号小的优先,所以可以用个堆

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<bitset>
#include<set>
#include<map>
#include<queue>
#include<stack>
using namespace std;

typedef long long LL;
const int SZ = 1000010;
const int INF = 1000000010;

LL read()
{
  LL n = 0;
  char a = getchar();
  bool flag = 0;
  while(a > '9' || a < '0') { if(a == '-') flag = 1; a = getchar(); }
  while(a <= '9' && a >= '0') {n = n * 10 + a - '0'; a = getchar(); }
  if(flag) n = -n;
  return n;
}

int n,m,rd[SZ],ans[SZ];
vector<int> g[SZ];
priority_queue<int> q;

void toposort()
{
  while(q.size()) q.pop();
  int tot = 0;
  for(int i = 1;i <= n;i ++)
    if(!rd[i])
      q.push(-i);
  while(q.size())
  {
    int u = -q.top(); q.pop();
    ans[++ tot] = u;
    for(int i = 0;i < g[u].size();i ++)
    {
      int v = g[u][i];
      if(!-- rd[v])
        q.push(-v);
    }
  }
}


int main()
{
  while(~scanf("%d%d",&n,&m))
  {
    for(int i = 1;i <= n;i ++) g[i].clear();
    memset(rd,0,sizeof(rd));
    for(int i = 1;i <= m;i ++)
    {
      int x = read(),y = read();
      g[x].push_back(y); rd[y] ++;
    }
    for(int i = 1;i <= n;i ++)
      sort(g[i].begin(),g[i].end());
    toposort();
    for(int i = 1;i <= n;i ++)
      printf("%d%c",ans[i],i == n ? '\n' : ' ');
  }
  return 0;
}


D : hdu - 5876

给一张无权图,求反图的最短路。

因为无权,所以反图最短路相当于反图bfs。用链表维护待拓展点集,一个点被拓展那么就把它删去。复杂度O(n)。

注意不能用set,因为迭代器在容器变化后失效。

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<bitset>
#include<set>
#include<map>
#include<queue>
#include<stack>
using namespace std;

typedef long long LL;
const int SZ = 1000010;
const int INF = 1000000010;

LL read()
{
  LL n = 0;
  char a = getchar();
  bool flag = 0;
  while(a > '9' || a < '0') { if(a == '-') flag = 1; a = getchar(); }
  while(a <= '9' && a >= '0') {n = n * 10 + a - '0'; a = getchar(); }
  if(flag) n = -n;
  return n;
}

int n,m,head[SZ],nxt[SZ],tot = 1,to[SZ];

void build(int f,int t)
{
  to[++ tot] = t;
  nxt[tot] = head[f];
  head[f] = tot;
}

queue<int> q;
int vis[SZ],dist[SZ];

int nx[SZ],pre[SZ];

void erase(int v)
{
  nx[pre[v]] = nx[v];
  pre[nx[v]] = pre[v];
}


void spfa(int s)
{
  memset(dist,63,sizeof(dist));
  memset(vis,0,sizeof(vis));
  int cnt = 0;
  dist[s] = 0;
  q.push(s);
  for(int i = 0;i <= n;i ++) nx[i] = (i + 1) % (n + 1);
  for(int i = 0;i <= n;i ++) pre[nx[i]] = i;

  erase(s);
//  for(int i = 0;i <= n;i ++)
//    printf("%d %d\n",pre[i],nx[i]);
  while(q.size())
  {
    int u = q.front(); q.pop();
  //  cout << u << endl;
    cnt ++;
    for(int i = head[u];i;i = nxt[i])
    {
      int v = to[i];
      vis[v] = cnt;
    }
    for(int v = nx[0];v;v = nx[v])
    {
      if(vis[v] == cnt) continue;
      dist[v] = dist[u] + 1;
      q.push(v);
      erase(v);
    }
  }
}int main()
{
  int T = read();
  while(T --)
  {
    memset(head,0,sizeof(head)); tot = 1;
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i = 1;i <= m;i ++)
    {
      int x = read(),y = read();
      build(x,y); build(y,x);
    }
    int s = read();
    spfa(s);
    for(int i = 1,j = 0;i <= n;i ++)
      if(i != s)
        printf("%d%c",dist[i] >= INF ? -1 : dist[i],++ j == n - 1 ? '\n' : ' ');
  }
  return 0;
}
/*
233
4 3
1 2
1 3
1 4
1
4 3
2 3
3 4
4 2
1

*/


E : codeforces - 61E

给一个序列,求长度为三的递减子序列的个数。

树状数组统计左边比它大的数的个数,右边比它小的个数,枚举中间点。

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<bitset>
#include<set>
#include<map>
#include<queue>
#include<stack>
using namespace std;

typedef long long LL;
const int SZ = 5000010;
const int INF = 1000000010;

LL read()
{
  LL n = 0;
  char a = getchar();
  bool flag = 0;
  while(a > '9' || a < '0') { if(a == '-') flag = 1; a = getchar(); }
  while(a <= '9' && a >= '0') {n = n * 10 + a - '0'; a = getchar(); }
  if(flag) n = -n;
  return n;
}

int n,m,a[SZ],lsh[SZ];

int bit[SZ],f1[SZ],f2[SZ];

int add(int x,int d)
{
  for(int i = x;i <= n;i += i & -i)
    bit[i] += d;
}

int ask(int x)
{
  int ans = 0;
  for(int i = x;i > 0;i -= i & -i)
    ans += bit[i];
  return ans;
}


int main()
{
  scanf("%d",&n);
  for(int i = 1;i <= n;i ++)
    a[i] = read(),lsh[i] = a[i];
  sort(lsh + 1,lsh + 1 + n);
  for(int i = 1;i <= n;i ++)
    a[i] = lower_bound(lsh + 1,lsh + 1 + n,a[i]) - lsh;
  for(int i = 1;i <= n;i ++)
  {
    int x = a[i];
    f1[i] = ask(n) - ask(x);
    add(x,1);
  }
  memset(bit,0,sizeof(bit));
  for(int i = n;i >= 1;i --)
  {
    int x = a[i];
    f2[i] = ask(x);
    add(x,1);
  }
  LL ans = 0;
  for(int i = 1;i <= n;i ++)
    ans += (LL)f1[i] * f2[i];
  printf("%I64d",ans);
  return 0;
}
/*
233
4 3
1 2
1 3
1 4
1
4 3
2 3
3 4
4 2
1

*/


F : codeforces - 383C

给一棵带点权的树,两个操作:

1.给某个点的权值+d,它的儿子-d,它的孙子+d...直到叶子

2.询问某个点的点权。

可以发现,执行1操作后,子树中点权的变化为$(-1)^{D_v-D_u}*d$。D意为某点的深度。

化简得:变化为$\frac{d}{(-1)^{D_u}}*D_v$。

可以发现前半部分是一个常数,后面对于每个点也是常数。所以可以维护前面的那个系数,这样就成了区间加,询问时询问单点权值。由于是子树操作,所以可以线段树+dfs序。

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<bitset>
#include<set>
#include<map>
#include<queue>
#include<stack>
using namespace std;

typedef long long LL;
const int SZ = 1000010;
const int INF = 1000000010;

LL read()
{
  LL n = 0;
  char a = getchar();
  bool flag = 0;
  while(a > '9' || a < '0') { if(a == '-') flag = 1; a = getchar(); }
  while(a <= '9' && a >= '0') {n = n * 10 + a - '0'; a = getchar(); }
  if(flag) n = -n;
  return n;
}

int n,m,head[SZ],nxt[SZ],tot = 1,to[SZ];

void build(int f,int t)
{
  to[++ tot] = t;
  nxt[tot] = head[f];
  head[f] = tot;
}

int suf[SZ],pre[SZ],dfs_clock = 0,dep[SZ];
void dfs(int u,int fa)
{
  dep[u] = dep[fa] + 1;
  pre[u] = ++ dfs_clock;
  for(int i = head[u];i;i = nxt[i])
  {
    int v = to[i];
    if(v == fa) continue;
    dfs(v,u);
  }
  suf[u] = ++ dfs_clock;
}


struct seg
{
  int l,r,sum,d;
}tree[SZ << 2];

void build_seg(int p,int l,int r)
{
  tree[p].l = l; tree[p].r = r;
  tree[p].sum = tree[p].d = 0;
  if(l == r) return ;
  int mid = l + r >> 1;
  build_seg(p << 1,l,mid); build_seg(p << 1 | 1,mid + 1,r);
}

void update(int p)
{
  tree[p].sum = tree[p << 1].sum + tree[p << 1 | 1].sum;
}

void pushdown(int p)
{
  if(tree[p].d)
  {
    int d = tree[p].d;
    tree[p << 1].d += d;
    tree[p << 1].sum += d * (tree[p << 1].r - tree[p << 1].l + 1);
    tree[p << 1 | 1].d += d;
    tree[p << 1 | 1].sum += d * (tree[p << 1 | 1].r - tree[p << 1 | 1].l + 1);
    tree[p].d = 0;
  }
}

void change(int p,int l,int r,int d)
{
  if(l <= tree[p].l && tree[p].r <= r)
  {
    tree[p].d += d;
    tree[p].sum += d * (tree[p].r - tree[p].l + 1);
    return ;
  }
  pushdown(p);
  int mid = tree[p].l + tree[p].r >> 1;
  if(l <= mid) change(p << 1,l,r,d);
  if(mid < r) change(p << 1 | 1,l,r,d);
  update(p);
}

int ask(int p,int l,int r)
{
  if(l <= tree[p].l && tree[p].r <= r)
    return tree[p].sum;
  pushdown(p);
  int mid = tree[p].l + tree[p].r >> 1;
  int ans = 0;
  if(l <= mid) ans += ask(p << 1,l,r);
  if(mid < r) ans += ask(p << 1 | 1,l,r);
  return ans;
}

int a[SZ];

int main()
{
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for(int i = 1;i <= n;i ++)
    a[i] = read();
  for(int i = 1;i <= n - 1;i ++)
  {
    int x = read(),y = read();
    build(x,y); build(y,x);
  }
  dfs(1,0);
  build_seg(1,1,dfs_clock);
  for(int i = 1;i <= m;i ++)
  {
    int opt = read();
    if(opt == 1)
    {
      int x = read(),val = read();
      int mi = dep[x] & 1 ? -1 : 1;
    //  cout << val * mi << endl;
      change(1,pre[x],suf[x],val * mi);
      //cout << opt << " " << x << " " << val << endl;
    }
    else
    {
      int x = read();
      int mi = dep[x] & 1 ? -1 : 1;
      printf("%d\n",ask(1,pre[x],pre[x]) * mi + a[x]);
    }
  }
  return 0;
}
/*

*/


G : codeforces - 582A

有一列数$a_i$,一个表格中$(i,j)$点中存有$gcd(a_i,a_j)$。现在给出表中n*n个元素的乱序,求原来的长度为n的序列$a_i$。

可以发现n个元素都出现在这些n*n个元素之中。

对于这些数,最大值一定是原序列中的元素,因为它不可能是其他数的约数,于是从原表中删除。再取出一个最大数,删去它和第一个最大数的gcd(要删两次),再把它从表中删除,这样再取出的最大数一定也在答案中。

于是每次取出最大数,然后删去它和已有答案中的数的gcd,重复n次就得到了答案。

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<bitset>
#include<set>
#include<map>
#include<queue>
#include<stack>
using namespace std;

typedef long long LL;
const int SZ = 5000010;
const int INF = 1000000010;

LL read()
{
  LL n = 0;
  char a = getchar();
  bool flag = 0;
  while(a > '9' || a < '0') { if(a == '-') flag = 1; a = getchar(); }
  while(a <= '9' && a >= '0') {n = n * 10 + a - '0'; a = getchar(); }
  if(flag) n = -n;
  return n;
}

int gcd(int a,int b)
{
  return b == 0 ? a : gcd(b,a % b);
}

int n,m,a[SZ],ans[SZ];

multiset<int> S;

int main()
{
  scanf("%d",&n);
  for(int i = 1;i <= n * n;i ++)
    a[i] = read(),S.insert(a[i]);
  int tot = 0;

  set<int> :: iterator it = S.end(); it --;
  ans[++ tot] = *it;
  S.erase(it);
  while(S.size())
  {
    it = S.end(); it --;
    int x = *it; S.erase(it);
    for(int i = 1;i <= tot;i ++)
    {
      int d = gcd(x,ans[i]);
      it = S.find(d); S.erase(it);
      it = S.find(d); S.erase(it);
    }
    ans[++ tot] = x;
  }
  for(int i = 1;i <= tot;i ++)
    printf("%d ",ans[i]);
  return 0;
}
/*
233
4 3
1 2
1 3
1 4
1
4 3
2 3
3 4
4 2
1

*/


H : codeforces - 141C

给出n个人,以及每个人前面比他高的人的个数,求一个满足要求的排列以及给出一个高度的解。

先对这些人按前面比他高的人的人数排序。

考虑让高度第i低的人高度为i。

如果全为0,则可以高度递增排序。

如果第i个人前面比他高的人不为0,记为v,则令从他前面的那个人向前累计v个人的这些人高度比他高。这样它的高度为i-v,而比他高的人的高度需要全部+1。

无解的情况即为前面的人不够满足v。

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<bitset>
#include<set>
#include<map>
#include<queue>
#include<stack>
using namespace std;

typedef long long LL;
const int SZ = 1000010;
const int INF = 1000000010;

LL read()
{
  LL n = 0;
  char a = getchar();
  bool flag = 0;
  while(a > '9' || a < '0') { if(a == '-') flag = 1; a = getchar(); }
  while(a <= '9' && a >= '0') {n = n * 10 + a - '0'; a = getchar(); }
  if(flag) n = -n;
  return n;
}


struct haha
{
  string name;
  int v;
}l[SZ],ans[SZ];

bool cmp(haha a,haha b) { return a.v < b.v; }

char str[SZ];

int main()
{
  int n;
  scanf("%d",&n);
  for(int i = 1;i <= n;i ++)
  {
    int x;
    scanf("%s%d",str,&x);
    l[i].name = str;l[i].v = x;
  }
  sort(l + 1,l + 1 + n,cmp);
  if(l[1].v >= 1) { puts("-1"); return 0; }
  ans[1] = (haha){l[1].name,1};
  for(int i = 2;i <= n;i ++)
  {
    if(l[i].v >= i) { puts("-1"); return 0; }
    if(l[i].v == 0) ans[i] = (haha){l[i].name,i};
    else
    {
      ans[i] = (haha){l[i].name,i - l[i].v};
      for(int j = 1;j < i;j ++)
        if(ans[j].v >= ans[i].v)
          ans[j].v ++;
    }
  }
  for(int i = 1;i <= n;i ++)
    cout << ans[i].name << " "<< ans[i].v << endl;
  return 0;
}
/*

*/


I : LYDSY - 2733

启发式合并水题……

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cstdio>
#include<map>
using namespace std;

const int SZ = 1000010;
const int INF = 1000000010;


struct node
{
  node *f,*ch[2];
  int v,sz,cnt;

  void setc(node *x,int d) { (ch[d] = x) -> f = this; }
  int dir() { return f -> ch[1] == this; }
  void maintain()
  {
    sz = ch[0] -> sz + cnt + ch[1] -> sz;
  }
  int cmp(int x)
  {
    if(x == v) return -1;
    return x < v ? 0 : 1;
  }
  void pushdown() {} ;
}T[SZ], *rt[SZ], *null;

int Tcnt = 0;

node* newnode(int x,node *fa)
{
  node *k = T + Tcnt ++;
  k -> f = fa;
  k -> ch[0] = k -> ch[1] = null;
  k -> v = x;
  k -> cnt = k -> sz = 1;
  return k;
}

void rotate(node *p)
{
  node *fa = p -> f;
  int d = p -> dir();
  fa -> f -> setc(p,fa -> dir());
  fa -> setc(p -> ch[d ^ 1],d); fa -> maintain();
  p -> setc(fa,d ^ 1); p -> maintain();
}

void splay(node *p,node *rt = null)
{
  p -> pushdown();
  while(p -> f != rt)
  {
    if(p -> f -> f == rt) rotate(p);
    else
    {
      p -> f -> f -> pushdown(); p -> f -> pushdown(); p -> pushdown();
      if(p -> dir() == p -> f -> dir())
        rotate(p -> f),rotate(p);
      else
        rotate(p),rotate(p);
    }
  }
  p -> maintain();
}

void insert(node *p,int x,node* &root)
{
  if(root == null) { root = newnode(x,null); return ; }
  while(p != null)
  {
    p -> sz ++;
    int d = p -> cmp(x);
    if(d == -1) { p -> cnt ++; break; }
    if(p -> ch[d] == null)
    {
      p -> ch[d] = newnode(x,p);
      p = p -> ch[d];
      break;
    }
    p = p -> ch[d];
  }
  splay(p);
  while(root -> f != null) root = root -> f;
}

void erase(node *p,int x,node* &root)
{
  while(p != null)
  {
    p -> sz --;
    int d = p -> cmp(x);
    if(d == -1) { p -> cnt --; break;}
    p = p -> ch[d];
  }
  if(p -> cnt) return ;
  splay(p);
  while(root -> f != null) root = root -> f;
  if(p -> ch[1] == null) { root = p -> ch[0],root -> f = null; return ; }
  if(p -> ch[0] == null) { root = p -> ch[1],root -> f = null; return ; }
  p = p -> ch[0];
  while(p -> ch[1] != null) p = p -> ch[1];
  splay(p,root);
  p -> ch[1] = root -> ch[1]; p -> ch[1] -> f = p;
  p -> f = null; p -> maintain();
  root = p;
}

int ask_num(node *p,int k)
{
  while(p != null)
  {
    int l = p -> ch[0] -> sz + 1;
    int r = p -> ch[0] -> sz + p -> cnt;
    if(l <= k && k <= r) return p -> v;
    if(k > r) k -= r,p = p -> ch[1];
    else p = p -> ch[0];
  }
  return -1;
}


void init()
{
  null = newnode(-INF,null);
  null -> sz = null -> cnt = 0;
}


int n,m,fa[SZ];

int find(int x) { return x == fa[x] ? x : fa[x] = find(fa[x]); }

void merge(int a,int b)
{
  int x = find(a),y = find(b);
  if(x == y) return ;
  if(rt[x] -> sz < rt[y] -> sz) swap(x,y);
  fa[y] = x;
  while(rt[y] -> sz)
  {
    int d = rt[y] -> v;
    erase(rt[y],d,rt[y]);
    insert(rt[x],d,rt[x]);
  }
}

map<int,int> mp;

int main()
{
  init();
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for(int i = 1;i <= n;i ++) rt[i] = null,fa[i] = i;
  for(int i = 1;i <= n;i ++)
  {
    int x;
    scanf("%d",&x); mp[x] = i;
    insert(rt[i],x,rt[i]);
  }
  for(int i = 1;i <= m;i ++)
  {
    int x,y;
    scanf("%d%d",&x,&y);
    merge(x,y);
  }
  int q;
  scanf("%d",&q);
  while(q --)
  {
    char str[10];
    scanf("%s",str);
    if(str[0] == 'Q')
    {
      int x,k;
      scanf("%d%d",&x,&k);
      int xx = find(x);
      int v = ask_num(rt[xx],k); //cout << v << endl;
      int ans = v == -1 ? -1 : mp[v];
      printf("%d\n",ans);
    }
    else
    {
      int x,y;
      scanf("%d%d",&x,&y);
      merge(x,y);
    }
  }
  return 0;
}
/*
5 1
4 3 2 5 1
1 2
7
Q 2 1
B 2 3
B 1 5
Q 2 1
Q 2 4
Q 2 3

*/


J : LYDSY - 2329

给一个括号序列,要求支持:

1.区间修改

2.区间翻转

3.区间左括号变成右括号,右括号变成左括号

4.询问当前区间至少改变多少个括号使其变成一个合法的括号序列。

将左括号看做-1,右括号看做1。这样前三个操作就变成:区间赋值、区间翻转、区间乘-1。

对于第四种操作,考虑一个括号序列()()())))))(())((()

对于合法的匹配可以去掉,然后就变成:)))))(((

可以发现对于任意的括号序列,删除掉所有匹配后都会变成许多右括号+许多左括号。

答案显然是两种括号的个数+1再除以二(下取整)之和。

将括号看做数字之后,就变成维护区间前缀最小值和后缀最大值了。

(其实维护一个就行,因为可以用区间和减去第一个)

jrotty WeChat Pay

微信打赏

jrotty Alipay

支付宝打赏

文章二维码

扫描二维码,在手机上阅读!

发表新评论
博客已萌萌哒运行
© 2018 由 Typecho 强力驱动.Theme by Yodu
前篇 后篇
雷姆
拉姆